Home

De kunst van het leren


Grip op huiswerk met Saliko

Leren leren is niet gemakkelijk. Middelbare scholieren weten soms niet hoe ze hun schoolwerk moeten aanpakken. Saliko biedt uitkomst. Bij ons krijgen leerlingen van de middelbare school grip op leren. Hoe doen wij dat?

  • Individuele benadering.
  • Minpunten ombuigen in pluspunten.
  • Kortdurend traject.
  • Langdurig effect.

Bij Saliko leer je efficiënter en effectiever leren!


Home

Over Saliko


Saliko, dat zijn wij: Marieke van Rooijen en Menno Ottink. Jarenlang waren wij collega’s bij een regulier huiswerkinstituut. In 2013 hebben wij een eigen bedrijf opgericht omdat wij meer willen bieden. Wij hebben een geheel eigen visie en aanpak ontwikkeld.

Maatwerk bij leerproblemen

Saliko is anders. Saliko biedt namelijk maatwerk bij leerproblemen. En Saliko biedt studiebegeleiding, in plaats van huiswerkbegeleiding. Wij leren middelbare scholieren om effectief en efficiënt te leren, vanuit hun eigen talenten. Dat doen wij graag, omdat wij er plezier in hebben om pubers te helpen. En omdat we er gewoon goed in zijn.

Begeleiding bij leerstoornissen

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij ons terecht met allerhande leerproblemen. Wij kunnen hen helpen, of zij nu kampen met onzekerheid, faalangst, een chaotische werkwijze, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie), gedragsstoornissen (ADHD, ADD), PDD-NOS of andere autismespectrumstoornissen.

Diverse locaties

Wij willen laagdrempelig hulp bieden. Daarom reizen wij naar onze leerlingen toe. Wij geven studiebegeleiding in diverse plaatsen, waaronder Amersfoort, Amsterdam, Culemborg, Hilversum, Utrecht en Zwolle. Informeer bij ons of we ook bij u in de buurt werken!


Onze visie


Saliko biedt veel meer dan hulp bij huiswerk. Wij focussen op de onderliggende problemen met leren: wij bieden studiebegeleiding. Onze visie berust op vijf pijlers.

Individuele hulp op maat

Saliko helpt leerlingen uit het voorgezet onderwijs om het beste uit zichzelf te halen. De individuele leerling is ons uitgangspunt. Ofwel: de specifieke leerproblemen en mogelijkheden van die ene persoon. Wij hanteren dus geen standaardmethode, maar bekijken per leerling wat nodig is. Daarop stemmen wij onze aanpak af.

Leren Leren

Saliko leert scholieren om passende leerstrategieën te gebruiken. Dat wil zeggen: strategieën die aansluiten bij de persoonlijkheid en de talenten van een leerling. Hierbij gaat het om leren plannen, leren leren en leren uitvoeren. Zo helpen wij de leerling om in minder tijd meer uit de lesstof halen.

Kort begeleidingstraject

Saliko maakt zichzelf graag overbodig. Ons begeleidingstraject voor leerproblemen zijn altijd zo kort mogelijk, maar het effect ervan is langdurig. We werken namelijk toe naar zelfstandigheid.

Positieve benadering

Saliko kiest voor een positieve benadering. Wij focussen niet op de nadelen van het leerprobleem of de leerstoornis. Wij proberen leerlingen te laten ontdekken waar hun kracht ligt en hoe ze die kunnen inzetten. Zo stimuleren wij elke leerling om met plezier het beste uit zichzelf te halen.

Belang van de leerling

Saliko werkt vanuit het belang van de leerling. Daarom kijken wij naar de persoon achter het gedrag, door ‘etiketten en stoornissen’ heen. Wij zorgen dat we met elkaar in gesprek komen - en blijven. Zo bouwen wij onderling vertrouwen op. Vanuit die basis gaan we samen aan de slag.


Ons team


Ik heb scheikunde gestudeerd en ben nu psycholoog in opleiding. Deze studie en mijn jarenlange werkervaring bij een regulier instituut voor huiswerkbegeleiding komen mij, naast mijn persoonlijke eigenschappen, uitstekend van pas bij Saliko. Ik kan grote problemen in het hoofd van een leerling klein en overzichtelijk maken met een duidelijk begin- en eindpunt. Ik weet faalangstige leerlingen te bevestigen in hun kunnen. Verder ben ik creatief: ik kan iets op veel manieren uitleggen. Mijn veelzijdigheid werkt!’ 

Marieke van Rooijen,
‘Veelzijdig, goed in de grote lijnen en creatief’

‘Ik ben opgeleid als docent geschiedenis en aardrijkskunde. Mijn kennis en kunde zet ik vol overtuiging in bij Saliko, net als mijn opgedane ervaring als huiswerkbegeleider. Ik werk graag met pubers: ik zie hun humor en weet daarop in te spelen. Hierdoor weet ik altijd wel een brug voor contact te vinden. Ook ben ik geduldig: ik begrijp dat het tijd kost om ergens te komen. Verder bied ik veel structuur, tijd, bevestiging, inzicht en rust. En ik weet vertrouwen op te bouwen – want een vertrouwensband is toch de basis.’ 

Menno Ottink,
‘Nuchter, geduldig, veel oog voor humor en details.’


Home

Voor wie?


Saliko helpt pubers met leerproblemen om slimmer te leren. Wij geven leerlingen uit het middelbaar onderwijs grip op hun schoolwerk. Zo leren zij om het beste uit zichzelf te halen. Wij garanderen geen rapport vol tienen. Ons doel is om een leerling de resultaten te laten behalen die hij/zij verdient. Dat wil zeggen: cijfers die het eigen talent en de eigen inzet goed weerspiegelen.

Voor alle leerproblemen

Wij bieden hulp bij problemen met schoolwerk, veroorzaakt door:

  • onzekerheid, faalangst of een chaotische werkwijze;
  • leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie;
  • gedragsstoornissen zoals ADHD of ADD;
  • PDD-NOS en andere autismespectrumstoornissen.

Onze bijzondere visie en aanpak  helpen leerlingen verder!

Voor alle onderwijsniveaus

Leerlingen van alle middelbare onderwijsniveaus kunnen bij ons terecht. Van VMBO tot en met gymnasium. Van de brugklas tot en met de eindexamenklas. Wij hebben ook ervaring met het begeleiden van hbo- en wo-studenten, bijvoorbeeld bij het schrijven van een scriptie.


Home

Onze aanpak


Saliko hanteert een heldere aanpak. Onze studiebegeleiding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Maatwerk qua inhoud en vorm

Wij leren scholieren hoe ze schoolwerk beter kunnen plannen, organiseren en uitvoeren. Hierbij zetten wij hun persoonlijke eigenschappen op een positieve manier in. Bij Saliko is de leerling het uitgangspunt. Wij bieden een traject afgestemd op de individuele leerling. Wij kijken wat nodig en effectief is voor de specifieke leerling. Dit betekent dat de duur van het traject, de begeleidingsvormen, de leertechnieken en de intensiteit van het contact per leerling verschillen. Saliko biedt altijd maatwerk.

Overzichtelijk traject

Saliko biedt duidelijkheid en houvast: een overzichtelijk begeleidingstraject met een helder begin- en eindpunt. Wij bestrijden geen symptomen, maar pakken de oorzaak aan. Bij Saliko krijgt elke scholier vaardigheden mee waarvan hij/zij langdurig profijt heeft. Onze aanpak heeft daardoor een langetermijneffect. Saliko wil leerlingen zo snel mogelijk zelfstandig maken. Daarom duurt onze studiebegeleiding altijd zo kort mogelijk. 

Heldere informatie en afstemming

Vanzelfsprekend houdt Saliko de ouders/verzorgers regelmatig op de hoogte. Als het mogelijk is kunnen wij ook contacten met school onderhouden. Graag zelfs, want goed samenspel tussen Saliko en alle betrokkenen is in het belang van de leerling.


Ons traject


Het begeleidingstraject door Saliko bestaat uit de volgende stappen:

Kosteloze intake

Het traject start met een persoonlijke kennismaking: een gratis intakegesprek met de leerling en de ouders/verzorgers. Zo leren wij elkaar kennen. In dit gesprek krijgen wij zicht op wat er wel en wat er niet goed gaat.

Individueel plan van aanpak

Vervolgens maken wij een persoonlijk plan van aanpak voor de leerling. Dit bevat een samenvatting van het intakegesprek, de aandachtspunten en de beoogde doelen. Zo maken wij inzichtelijk wat wij kunnen bieden. Als de ouders/verzorgers hiermee akkoord zijn, gaan wij met een leerling aan de slag.

Eerste drie sessies

Saliko start met minimaal drie sessies. Tijdens deze eerste sessies onderzoeken wij welke methoden van leren de leerling gebruikt en hoe de leerling zijn taken plant - en hoe beide aspecten kunnen worden verbeterd. De begeleiding is altijd één-op-één.

Vervolgsessies

Vervolgens gaan wij met de leerling werken aan verbetering. Hiertoe passen wij onze bevindingen uit de eerste sessies toe, en scherpen ze zo nodig verder aan. Wij helpen de leerling om leerstrategieën aan te passen. Hierbij kunnen wij verschillende werkvormen inzetten, zoals mindmappen of beelddenken. Het uitgangspunt is één begeleidingssessie per week. Zo nodig kunnen er meerdere sessies per week plaatsvinden.

Zorgvuldige afronding

Zodra de leerling zich de nieuwe leermethoden eigen begint te maken, gaan we toewerken naar zelfstandigheid.. Tijdens deze fase bouwen wij de begeleiding geleidelijk af. De sessies worden minder frequent, persoonlijke begeleiding wordt omgezet in begeleiding via e-mail en/of skype. Zo leert de scholier om alle aangeleerde vaardigheden steeds zelfstandiger toe te passen. Heeft de leerling daar voldoende vertrouwen in, dan wordt de begeleiding afgerond.

Zelfstandig verder

Bij de afronding van ons begeleidingstraject krijgt elke leerling een persoonlijk overzicht met tips en aanwijzingen mee. Het verloop van de sessies is hierin verwerkt. Dit document biedt handvatten om zelfstandig verder te gaan. Lukt het toch nog niet? Dan is een nieuwe afspraak zo gemaakt.


Aanvullende diensten


Wij bieden diverse aanvullende diensten, ter completering van onze studiebegeleidingstrajecten.

Bijles

Heeft een leerling een inhoudelijke achterstand bij een of meerdere schoolvakken? Dan kan Saliko bijles verzorgen. Bijles kan onderdeel zijn van de studiebegeleiding. Maar bijles kan ook apart worden gegeven. Wij kunnen zelf bijles verzorgen voor de volgende vakken: wiskunde, scheikunde, natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Voor de overige vakken verwijzen wij u naar specialisten uit ons netwerk.

Examentraining

Leerlingen die eindexamen moeten doen, kunnen door Saliko individueel worden begeleid. Wij helpen met het maken van planningen, het bewaren van overzicht, efficiënt leren, oefenen met examens en multiple choice. Zo kunnen leerlingen het examen zonder stress tegemoet te gaan. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij (of de specialisten uit ons netwerk) de examentraining aanvullen met bijlessen in specifieke vakken.

Groepstraining tekstbegrip

Naast individuele studiebegeleiding biedt Saliko ook een groepstraining aan middelbare scholieren (maximaal twaalf leerlingen per groep). Doel van deze groepstraining is het oefenen van tekstbegrip. Dat biedt handvatten voor effectiever leren. Wij kunnen de training verzorgen op scholen, maar bijvoorbeeld ook in wijkcentra. Onze groepstraining bestaat uit één sessie van anderhalf uur. De groepsgewijs aangeleerde vaardigheden kunnen vervolgens individueel met een leerling worden geoefend, zodat hij/zij die beter kan toepassen.


Home

Kosten


Kosten van studiebegeleiding

Saliko werkt met uurtarieven die per schooljaar worden vastgesteld. Aangezien wij kosten maken om naar de leerlingen toe te komen, moeten afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd.

Als een afspraak minder dan één werkdag van tevoren wordt geannuleerd of de gemaakte afspraak wordt niet nagekomen dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.

Vergoeding 

Onze studiebegeleiding en trainingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Intake

Gratis

Sessie

€ 45 / uur

Bijles

€ 45 / uur

Training

€ 30 


Home

Contact


Saliko werkt op diverse locaties in Nederland, waaronder Amersfoort, Amsterdam, Culemborg, Hilversum, Utrecht en Zwolle. Zo kunnen wij elke leerling op neutraal terrein helpen. En altijd in de buurt, dus makkelijk bereikbaar.

Informeer bij ons of we ook bij u in de buurt werken!

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Telefonisch via 06 - 37351093
E-mailen naar info@saliko.nl 
Of door het onderstaand formulier in te vullen.

 

Contactformulier

Bericht*
Naam*
Email*
Telefoonnummer
* Verplichte velden